Przychodnia Świątniki

Przychodnia pracuje codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00.

SZANOWNI PACJENCI,

W związku z pandemią koronawirusa i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS informujemy,
że NZPOZ BABKI - FILIA ŚWIĄTNIKI wprowadza poniższe środki ostrożności.

Rejestracja odbywać się będzie głównie za pomocą środków teleinformatycznych:
-
telefonicznie : 61 642 50 92

O wizycie w gabinecie zadecyduje lekarz - Oddzwoni w dniu rejestracji i udzieli TELEPORADY i w razie konieczności wyznaczy termin wizyty w gabinecie.
PROSIMY ODBIERAĆ POŁĄCZENIA


W przypadku chorób przewlekłych - zamów leki przez telefon : 61 642 50 92
Lekarz wystawi e-receptę.

 
Masz objawy infekcji – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE -
zadzwoń zanim przyjdziesz do poradni.

 

Rejestracja jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Zapisu na wizytę do lekarza można dokonać osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie od 8:00 (tel. 61 642 50 92 lub tel. kom. 789 011 386 - numer dostępny tylko w przypadku awarii sieci stacjonarnej).

Rejestracji dzieci zdrowych na tzw. wizyty planowe (bilanse, szczepienia, kontrole) dokonuje się z wyprzedzeniem.

 

Poniżej podajemy ogólny harmonogram pracy naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Godziny pracy personelu medycznego na skutek zdarzeń losowych mogą ulegać jednorazowym  zmianom.


 • lek. med.
  Swietłana Bartkowiak

Wtorek po południu

Środa po południu (TYLKO DZIECI)

 • lek. med.
  Magdalena Polewska

Poniedziałek przed południem

 

 


 • lek. med.
  Piotr Kołata

Środa po południu

 • lek. med.
  Piotr Sidorowicz

Czwartek przed południem

Piątek przed południem

 

W gabinecie zabiegowym pielęgniarka wykonuje zabiegi ściśle związane z wizytą i zlecone przez lekarza POZ.

Zakres usług:

 • iniekcje (w tym szczepienia),
 • pomiary biometryczne,
 • badanie EKG,
 • badanie poziomu cukru we krwi,
 • konsultacja medyczna.

Terminy przyjęć prosimy ustalać indywidualnie z pielęgniarką praktyki.

Pacjenci na podstawie skierowania od Lekarza POZ Naszej Poradni wykonują badania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.
UWAGA: skierowanie jest ważne 30 dni (chyba, że lekarz zaznaczy inaczej na skierowaniu)
Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie.

Badania laboratoryjne dla NZPOZ Babki wykonują:

TOPLAB   www.toplab.pl

Poznań, os. Lecha 120, tel. 61 8722828 pn. - pt. w godz. 7:30 – 12:00

Poznań, ul. Kórnicka 24, tel. 61 8754100 pn. - pt. w godz. 7:30 – 10:00

Babki 4c, tel. 61 8939988 wt. w godz. 8:00 – 9:00

Świątniki, ul. Kórnicka 8c, tel. 61 6425092 czw. w godz. 8:00 - 9:00

Laboratorium DIAGNOSTYKA punkty pobrań

Poznań, os. Boh. II Wojny Światowej 29 pn.-pt. 8:00 - 10:00

Poznań, os. Rzeczypospolitej 6; pn. - pt. 8:00 - 14:00

Puszczykowo, ul. Szpitalna 6, pn./śr./pt. 8:00 - 10:00

Mosina, ul. Konopnickiej 33, pn.-sob. 8:00-11:00 (sob. 7:00 - 11:00)

Laboratorium ALAB

Poznań, Centrum Medyczne HCP, ul 28 czerwca 1956r 194,tel.:61 22 74 291; pn. - pt. 7:15-16:00; sb. 8:00 - 13:00

Poznań, os. Piastowskie 58, tel.:503 812 190; pon.- pt 7:30-14:00, środa 15:00-18:00

WAŻNE! Firma ALAB wycofała się z prowadzenia punktu pobrań w Kamionkach na ul. Mostowej. Usługę pobrania krwi wykonuje podwykonawca laboratorium, który z tego tytułu pobiera od Pacjenta opłatę. Do czasu wyjaśnienia sytuacji NZPOZ BABKI nie rekomenduje korzystania z w/w usługi, ze względu na dodatkowe obciążenie  kosztami.

Szpital w Ludwikowie

Ludwikowo, tel. 61 8132831 

 

Badana diagnostyki obrazowej (RTG, USG) dla NZPOZ Babki wykonują:

Pracownia RTG "Bikland, Jamed"

Poznań, os. Rzeczypospolitej 6, tel. 61 8720272 pn. - pt. w godz. 8:30 – 17:30

Pracownia rentgenodiagnostyczna (RTG, USG)

Poznań, ul. Kórnicka 24, tel. 61 8720467, 61 8871121 wew. 26, 66227486

Szpital w Ludwikowie (RTG, USG)

Ludwikowo, tel. 61 8132831 

NZPOZ Babki Filia Przychodnia Świątniki w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami współpracuje z pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej, do których zadeklarowani są świadczeniobiorcy.

W rejonie Radzewice, Mieczewo, Świątniki, Rogalin, Rogalinek, Mosina usługi pielęgniarki POZ zapewnia:

Pielęgniarstwo Rodzinne Joanna Faleńska 
62-050 Mosina, ul. Krotowskiego 16a/2
telefon:  (+48) 721 689 702

NZPOZ Babki Filia Przychodnia Świątniki współpracuje z:

Położnictwo Rodzinne - Agnieszka Borkiewicz

TRANSPORT SANITARNY jest realizowany przez:
POMOC DORAŹNĄ LEKARZY RODZINNYCH "GRUNWALD"

W DNI ROBOCZE OD GODZINY 8:00 DO 18:00
na podstawie zlecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

Zgłoszenia zleceń są przyjmowane telefonicznie pod numerem:

61 8 66 00 19 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRANSPORTU SANITARNEGO Artykuł nr: 10072 z dnia 05 października 2016
Komunikat w sprawie zasad realizacji transportu sanitarnego

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu pragnie przypomnieć główne zasady realizacji transportu sanitarnego.
W jakich przypadkach przysługuje transport sanitarny finansowany ze środków publicznych

Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:
- konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
- wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

W przypadkach innych niż wyżej wymienione, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.*

Przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych, w przypadku schorzeń wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej ***
Przewóz świadczeniobiorcy środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy, realizowanego na zasadach określonych przepisami ustawy* oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia** – na podstawie zlecenia lekarza poz.
Obejmuje:
1. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
2. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
3. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
4. przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych
wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
5. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.
Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz obejmuje również świadczenia
transportu sanitarnego ,,dalekiego” w poz
Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do
18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz, poza sytuacjami związanymi z transportem dalekim”, nie obejmuje obowiązku zapewnienia transportu sanitarnego podlegającego realizacji przez świadczeniodawców w innych rodzajach świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach kompleksowości udzielania świadczeń. ****

W przypadkach, gdy miejsce udzielenia świadczenia wskazane skierowaniem na transport sanitarny w poz, nie jest najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie – koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca, zgodnie z cennikiem obowiązującym w jednostce realizującej świadczenie transportu sanitarnego.

Transport sanitarny realizowany w ramach kompleksowości udzielania świadczeń ****
Świadczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie *. Konieczność zabezpieczenia transportu sanitarnego obowiązuje więc każdego świadczeniodawcę, który zlecając wykonanie świadczenia stwierdza wskazanie do transportu sanitarnego pacjenta w celu wykonania zleconego świadczenia. Za nieuprawnione należy więc uznać odsyłanie świadczeniobiorców do lekarzy poz w celu uzyskania skierowania na transport sanitarny do placówki, do której w ramach realizowanej umowy, kieruje lekarz inny niż podstawowej opieki zdrowotnej (wyjątek stanowi transport „daleki” – zgodnie z odrębnymi przepisami).

Przewóz pacjenta realizowany jako świadczenie w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego *****
Świadczeniami udzielanymi przez zespoły ratownictwa medycznego są medyczne czynności ratunkowe, udzielane w warunkach poza szpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w tym obejmujące konieczny przewóz pacjenta. Realizacja przewozu chorego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu ratownictwa medycznego nie wymaga skierowania na transport sanitarny.

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Przychodnia Świątniki- 1
Przychodnia Świątniki - 2
Przychodnia Świątniki - 3
Przychodnia Świątniki - 4